ไทยคูน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ขายหุ้น TYCN 30.2422% พรอสเพอ สตีล เก็บเข้าพอร์ต 11%

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งการ จำหน่ายหุ้นของ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TYCN โดยไทยคูน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 30.2422% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 30.2422% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ บริษัท พรอสเพอ สตีล จำกัด แจ้งการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ